Ancak, cinsel taciz suçunun niteliği ve olayın detayları, mahkeme tarafından değerlendirilerek cezanın miktarı belirlenir. Yargıç, suçun şiddeti, mağdurun durumu, suçun işlenme şekli ve diğer etkenleri göz önünde bulundurarak ceza miktarını belirler. Bu hükümlere göre, taciz suçunun basit şeklinin cezasının üst sınırı 2 yıl, nitelikli şeklinin cezasının üst sınırı ise 5 yıldır. Bu nedenle, her iki şekliyle de cinsel taciz suçu, asliye ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir. Eğer bir kişi, başka bir kişinin cinsel taciz suçunu işlemesini için ikna eder, eylemini kolaylaştırır ve buna olanak verirse aynı fail gibi ceza alır. Cinsel taciz suçu diğer cinsel suçlara göre daha hafif olanıdır.

Bu kararın alınabilmesi için suçun failinin daha önce kasten bir suç nedeniyle ceza almaması gerekir. Bu suç için hükmedilecek ceza eğer 2 yıl ya da daha az bir süre ise ve gerekli şartlar oluşmuşsa bu durumda HAGB kararı verilebilir. Türk Ceza Hukuku, işlenmesi halinde suç sayılan eylem ve durumları düzenlemiştir. Burada düzenlenen suçlar ile ilgili soruşturma yapılabilmesi için bazı suçlarda şikayet aranırken bazı suçlarda mağdurun şikayeti aranmaz. Cinsel taciz suçu eğer basit şekli ile işlenmiş ise bu durumda şikayete bağlı suçlar sınıfında değerlendirilir.

Yine mağdurun başvurusu esas olup, suçun çocuklara karşı işleniyor olması cezanın ağırlaştırılması için yeterli bir neden olarak belirtilmiştir. Eğer mağdur, cinsel taciz sebebiyle şinden ayrılmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Cinsel taciz suçu, başkasının cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan bir saldırıyı ifade eder ve mağdurun rızası dışında gerçekleşir. Cinsel taciz suçunun işlendiği hallerde, mağdur ve fail açısından uygulanacak hukuki süreçler kanun koyucu tarafından hassasiyetle düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, cinsel taciz suçu da dahil olmak üzere her türlü suçta dava, suçun işlendiği yer mahkemesinde görülür. Burada “suçun işlendiği yer mahkemesi”, suçun meydana geldiği coğrafi sınırlar içerisinde bulunan ve yetki alanına giren mahkemeyi belirtir.

Fail, belli bir cinsel amaç güderek ve bu yönde bir niyetle hareket etmelidir. Kişinin cinsel bir arzu veya amaç taşıması, bu suçun manevi unsurunu oluşturan özel kastı teşkil eder. Bu yönüyle, cinsel taciz suçunun varlığı için failin cinsel bir gayeyle hareket etmesi şarttır. Cinsel taciz suçu, kişilerin cinsel yönelimlerini istismar ederek, rahatsız edici davranışlarda bulunma eylemi olarak tanımlanabilir. Türk Ceza Kanunu içerisinde cinsel taciz suçu, mağdurun şikayetine bağlı olarak yargılanacak ve cezai yaptırımı bulunan bir suç olarak düzenlenmiştir.

Karışıklığın giderilmesi bakımından, davranışın kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal edip etmediği önem arz etmektedir. Eğer kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden cinsel amaçlı davranışlarda bulunulmuş ise cinsel taciz suçundan söz edilir. Davranışın, vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi durumunda diğer suçlar (cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu) söz konusu olacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli hâlleri belirlenmiştir. Kişinin, bir başkasına yönelik cinsel amaçlı tacizi, cinsel taciz mağdurunun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektirir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

105.maddesinin gerekçesinde, “Madde metninde cinsel taciz suçu tanımlanmıştır. Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.” ifadesi yer almaktadır. Cinsel Taciz suçunda mağdurun vücut dokunulmazlığının kesin olarak ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani cinsel taciz, cinsel içerikli sözlü ya da yazılı imalar, cinsel temelli davranışlar, tek seferde ya da sürekli olarak cinsel içerikli davranışların tekrarı… gibi şekillerde görülmelidir.

Cinsel taciz suçunda sanığın mahkumiyeti için suçun tüm unsurlarının yargılama sürecinde kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlanması gerekir. Herhangi bir şüphe durumunda, sanığın lehine olan “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince beraat kararı verilmesi esastır. Özetle, bir sanık hakkında cinsel taciz suçuyla ilgili beraat kararı verilmesi, kanuni düzenlemelere dayanır ve yargılamanın sonucunda suçun işlenip işlenmediğinin mahkeme tarafından değerlendirilmesini içerir.

Cinsel taciz kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaksızın mağdurun rızası dışı cinsel amaçlı hareketleri kapsamaktadır. Maddenin birinci fıkrasında suçun basit hali düzenlenmişken ikinci fıkrasında nitelikli halleri sayılmıştır. Özetle, cinsel taciz suçundan mahkum olan bir kişiye verilecek adli para cezasının miktarı, olayın özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, net bir cevap vermek için olayın detaylarına ve mahkemenin takdirine bağlıdır. Taciz suçunda beraat edilmesi için bakılması gereken bazı noktalar vardır. Cinsel saik içermeyen eylemler taciz suçunu oluşturamayacaktır.

Cinsel Tacizde Adli Para Cezası Ne Kadar?

Nitelikli şekilde gerçekleştiğinde mağdurun bunu ifadesi ile birlikte en yakın adli birime veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi yeterlidir. Fail hakkında dava açılması ve davanın en az 12 yıldan başlaması gerekir. Basit haliyle yargılama yapılması ile kıyaslandığında nitelikli halin daha fazla yaptırım alacağı ceza yılına bakılarak da kolaylıkla anlaşılabilir. Kanun koyucuların belirlediği suçun oluşum şekilleri her ne kadar net olsa da hangi durumun taciz veya saldırı olduğu noktasında karışıklık yaşanabilir. Cinsel saldırıda suçun ortaya çıkması için rıza olmaksızın cinsel amaçlı bir saldırının söz konusu olması gerekir. Cinsel saldırıyla alakalı kanunda ayrım yapılması sağlanmış ve kesin çizgilerle farklılıklar ele alınmıştır.

Zira bu suçlardan birisinin işlenmesi için diğer suç normunun ihlalinde zorunluluk yoktur. Maddeye ilişkin normu tükettiği (Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, 15. Baskı, Ankara 2017, s. 399) şeklinde açıklanmıştır. ‘’Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.’’ (5235 sayılı kanun m. 11) Aynı kanunun 14.

Cinsel Taciz Suçu Cezası

Her ne kadar cinsel taciz suçu genelde tek fail tarafından işlenmiş gibi algılansa da suçun iştirak hali, kişinin eylemlerine göre cezai sorumluluk anlamına gelebilir. Her biri için belirlenen ceza, normal şartlardaki cinsel taciz suçu cezasının yarısı kadar artırılarak uygulanacaktır. Bu düzenlemelerle, cinsel taciz suçları daha etkin bir şekilde cezalandırılmakta ve mağdurların korunması güçlendirilmektedir.

Adli para cezasının miktarı, mahkemenin takdirine bağlı olarak belirlenir ve suçun ciddiyetine, mağdurun durumuna ve diğer faktörlere göre değişebilir. Cinsel taciz suçlarında nitelik, bu suçun cezasının artmasına olanak sağlayan hallerdir. Nitelikli cinsel taciz suçunda şikayete bağlı olmaksızın, saldırıyı gerçekleştiren kişi için resen soruşturma yapılır. Temel cinsel taciz suçlarında mağdurun şikayetine bağlı soruşturma ve kovuşturma yapılırken, nitelikli cinsel tacizde mağdurun şikayeti zorunlu değildir. Şimdi cinsel taciz vakalarında hangi durumların nitelikli haller arasında yer aldığına değinelim.

“Enfeksiyonlar sadece belirli yaş grupları arasında aktarılır.”

Fakat söz konusu araçlarla elde edilen delillerin şüpheye mahal bırakmayacak biçimde net olması gerekir. Oldukça titiz ve hassas bir şekilde ilerlenmesi gereken delil hususunda deneyimli bir İstanbul ceza avukatı ile iletişime geçerek hukuki danışmanlık talep edilmesi oldukça faydalı olacaktır. Cinsel saldırı; kişinin vücuduna, cinsel istek ve arzularını tatmin etmek amacıyla ve onun rızası olmadan temas etmek şeklinde gerçekleşir. Kişinin kalçasına rızası olmadan dokunmak, Yanağı okşamak, çimdiklemek veya öpmek, göğüsleri elleme, sürtünme ve okşama hareketlerinde bulunmak.

Cinsel saldırı suçu, TCK madde 102 de düzenleme alanı bulmuş olup, 18 yaşını tamamlamış kişilere karşı bedeni temasta bulunmak suretiyle cinsel saldırı gerçekleştirilmesiyle cinsel saldırı suçu meydana gelir. Suçun 15 ile 18 yaş arasındaki bir kişiye karşı işlenmesi halinde cinsel saldırı suçunun varlığından bahsedebilmek için hileli davranışların mevcut olması gerekir. Aksi takdirde cinsel saldırı suçu değil cinsel istismar suçu meydana gelir. Cinsel taciz suçunda hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi durumu belli koşulların taşınıp taşınmadığına bağlıdır.

Ancak yeni getirilen yasaya göre 1 Ağustos 2024 https://www.roscasaresbasket.com/ yürürlüğe girecek olan hükümle, bu tarihten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecektir. Tek eylemle cinsel taciz suçunun yanında başka bir suç işlenmişse farklı neviden fikri içtima söz konusudur. Bu durumda yalnızca en yüksek cezayı gerektiren suçtan ceza verilir.

Cinsel taciz suçunda, bu tür dijital deliller, failin belirlenmesi ve suçun ispatı açısından kritik rol oynar. Bu cezalar, suçun ciddiyeti, kamu düzeninin korunması ve mağdurun haklarının teminat altına alınması amacıyla belirlenmiştir. Suçun işleniş biçimine ve suçun özelliklerine göre cezaların uygulanma şekli farklılık gösterebilir.

Cinsel Taciz Suçunun Manevi Unsuru

” veya “Genç ve güzelmişsin, önün arkan şişmiş” gibi sözler sarf etmek. Telefonla arayarak kişinin sesini dinlemek ve öpücük sesi çıkarmak. Bu ve benzeri davranışlar cinsel taciz suçunu teşkil edebilir ve ortaya çıkan her olayın detaylarına göre değerlendirilebilir.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *